Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Hvilken myndighed kan hjælpe mig med at sende en ansøgning til et andet EU-land?

Juridiskās palīdzības administrācija (Tjenesten for juridisk bistand)
Pils laukums 4
Riga

Tlf.: +371 67514208
Gratis nummer: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mailadresse: jpa@jpa.gov.lv
Websted: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Hvilken rolle spiller kontaktpunkterne?

Du kan som offer forelægge din ansøgning om erstatning for den kompetente myndighed i det pågældende EU-land via tjenesten for juridisk bistand.

Tjenesten for juridisk bistand giver dig oplysninger om, hvilke regler, nærmere deltaljer og supplerende krav der gælder for udbetaling af erstatning fra staten, som er fastlagt af de øvrige EU-landes kompetente myndigheder. Den sikrer ligeledes, at de personer, der er involveret i straffesagen kan høres, hvis den kompetente myndighed i det EU-land, der har til opgave at behandle ansøgningen om erstatning fra staten, anmoder om det.

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? Og hvem bærer i bekræftende fald omkostningerne?

Ansøgningen om erstatning fra staten indgives på et sprog, som det pågældende EU-land har erklæret, at det kan acceptere.

Den juridiske tjeneste sørger for, at de dokumenter, som skal sendes til en anden kompetent myndighed i et EU-land, oversættes og dækker omkostningerne hertil over det nationale budget.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, hvis ansøgningen sendes til et andet land?

Hvis ansøgningen om erstatning fra staten sendes til en kompetent myndighed i et andet EU-land via den juridiske tjeneste, skal ofret ikke dække omkostningerne hertil.

Sidste opdatering: 18/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.