Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Hvilken myndighed vil bistå mig med oversendelse af mit krav til et andet EU-land?

Ministère de la Justice (justitsministeriet)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tlf.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Websted: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Det luxembourgske justitsministerium hjælper offeret ved at give de nødvendige oplysninger om hans/hendes muligheder for at kræve erstatning i den pågældende medlemsstat og indgive erstatningskravet til den kompetente myndighed i den anden medlemsstat, så der kan blive truffet en afgørelse i sagen.

Justitsministeriet bistår på samme måde offeret, hvis den besluttende myndighed i den pågældende medlemsstat har behov for supplerende oplysninger.

I tilfælde af at den besluttende instans afholder en høring af offeret, medvirker justitsministeriet i denne via navnlig tele- eller videokonference. Den besluttende instans kan også pålægge ministeriet at indsamle mundtlige erklæringer fra offeret, hvoraf der derefter fremsendes referat til den besluttende myndighed.

Vil myndigheden oversætte vedlagte dokumenter, hvis disse er nødvendige for kravets fremsættelse? Hvis ja, hvem betaler for dette?

Kravet kan fremsættes på tysk, fransk eller engelsk, hvorfor der i princippet ikke er brug for en oversættelse.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales, når kravet sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 24/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.