På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

De følgende spørgsmål er ikke relevante for ordningen i Nordirland.


Hvilken myndighed vil bistå mig med oversendelse af mit krav til et andet EU-land?

-

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

-

Vil myndigheden oversætte vedlagte dokumenter, hvis disse er nødvendige for kravets fremsættelse? Hvis ja, hvem betaler for dette?

-

Er der administrative eller andre gebyr, som skal betales, når ansøgningen sendes til udlandet?

-

Sidste opdatering: 15/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.