Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Den rumænske bistandsydende myndighed, som er udpeget i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i direktiv 80/2004, er:

Justitsministeriet
Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (direktoratet for international ret og retligt samarbejde)
Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (tjenesten for internationalt retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 București, cod 050741
Telefon: + 40372041077
Fax: + 40372041079
E-mail: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

En rumænsk statsborger, en statsløs eller en udenlandsk statsborger med lovligt ophold i Rumænien, som har været udsat for en overlagt voldsforbrydelse begået på en anden EU-medlemsstats område, kan med støtte fra den bistandsydende myndighed søge om erstatning fra den stat, på hvis område forbrydelsen blev begået, på de vilkår, der er fastsat i den pågældende stats lovgivning.

En rumænsk statsborger, en statsløs eller en udenlandsk statsborger med lovligt ophold i Rumænien, som har været udsat for en overlagt voldsforbrydelse begået på en anden EU-medlemsstats område, kan indgive en ansøgning til justitsministeriet om erstatning fra den stat, på hvis område forbrydelsen blev begået. Ansøgningen skal være vedlagt de påkrævede bilag.

Justitsministeriet giver ansøgeren de nødvendige oplysninger om mulighederne for at søge om erstatning fra den stat, på hvis område forbrydelsen blev begået, de påkrævede ansøgningsformularer samt oplysninger og anvisninger om, hvordan ansøgningsformularen skal udfyldes, og hvilke bilag der skal vedlægges.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Justitsministeriet kan ikke afholde udgifterne til oversættelse af bilagene, medmindre de er så høje, at de risikerer at påvirke ofrets eller dets families levestandard.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 15/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.