Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (justitsministeriet i Republikken Slovenien)
Župančičeva 3
Ljubljana

Tlf.: +386 1 369 53 38
Fax: +386 1 369 53 06

E-mail: gp.mp@gov.si
Websted: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Justitsministeriet (som bistandsydende myndighed) er ansvarlig for samarbejdet med og udvekslingen af oplysninger mellem det udvalg (der træffer beslutning om kompensation), politiet og de kompetente myndigheder i andre lande, og det hjælper med at finde passende løsninger i grænseoverskridende sager (hvis en udlænding er offer i Republikken Slovenien, eller hvis en slovensk statsborger er offer i udlandet).

Justitsministeriet giver sagsøger grundlæggende oplysninger om mulighederne og betingelserne for at kræve kompensation i andre EU-medlemsstater, og med henblik herpå anmoder det om oplysninger fra myndigheder i andre medlemsstater. Justitsministeriet er også kompetent med hensyn til at modtage og videresende krav i grænseoverskrivende sager.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald herfor?

Ja, udgifter til oversættelse dækkes af Republikken Slovenien.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej, der opkræves ingen gebyrer for krav, foranstaltninger og afgørelser i sager om kompensation i henhold til lov om kompensation for ofre for kriminalitet (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD).

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.