Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed fungerer kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser som den bistandsydende myndighed.

Du finder kontaktoplysningernekontorerne for bistand til ofre for forbrydelserfølgende link.

Ved terrorforbrydelser fungerer indenrigsministeriet som den bistandsydende myndighed.

Se indenrigsministeriets websted for oplysninger om den bistandsydende myndighed.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed fungerer kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser som den bistandsydende myndighed for ofre for forbrydelser i grænseoverskridende sager, når forbrydelsen er blevet begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og offeret har sin sædvanlige bopæl i Spanien.

Erstatningskravene kan fremsættes i henhold til den spanske lovgivning – bortset fra de tilfælde hvor forbrydelsen blev begået i Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat – når forbrydelsen er blevet begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i Spanien. I et sådant tilfælde deltager den bistandsydende myndighed, dvs. kontoret for bistand til ofre for forbrydelser i den provins, offeret er bosiddende i, ved sagens indledning og behandling for at få anerkendt erstatningen af den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, og udleverer følgende til ansøgeren:

  • oplysninger om mulighederne for at søge om økonomisk hjælp eller erstatning, om fremgangsmåden og de nødvendige blanketter, herunder om, hvordan blanketterne skal udfyldes, og om de bilag, ansøgeren skal vedlægge,
  • generelle oplysninger, der kan hjælpe med besvarelsen af anmodninger om yderligere oplysninger.

Kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser er på samme måde som den bistandsydende myndighed ansvarlige for at:

  • videregive ansøgningen og bilagene samt de dokumenter, der måtte være blevet anmodet om på et senere tidspunkt, til den besluttende myndighed, som er udpeget af den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået,
  • samarbejde med den besluttende myndighed, som er udpeget af den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, såfremt denne i henhold til medlemsstatens ret beslutter at høre ansøgeren eller en anden person.

Dette samarbejde med kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser kan efter anmodning fra den besluttende myndighed bestå i at træffe de nødvendige foranstaltninger, således at denne hører de pågældende direkte, navnlig ved hjælp af telekonference eller videokonference, eller i at høre ansøgeren eller en anden person, hvorefter den besluttende myndighed vil få forelagt en rapport om høringen. Accepterer den pågældende, vil han/hun kunne blive hørt direkte af den besluttende myndighed.

Ved terrorforbrydelser er spanske statsborgere generelt – såfremt terrorhandlingen fandt sted uden for Spanien – berettiget til hjælp, hvis de i udlandet er blevet ofre for grupper, som almindeligvis opererer i Spanien, eller for terrorhandlinger rettet mod den spanske stat eller spanske interesser. På samme måde har medlemmer af freds- og sikkerhedsbevarende operationer, der er en del af de spanske styrker i udlandet, og som er blevet ofre for et terrorangreb, ligeledes ret til lovbestemt hjælp.

Ved terrorforbrydelser i grænseoverskridende sager, når forbrydelsen er blevet begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og offeret har sin sædvanlige bopæl i Spanien, fungerer indenrigsministeriet som den bistandsydende myndighed i denne henseende, navnlig generaldirektoratet for hjælp til terrorofre (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo). Ministeriet varetager i sin funktion som bistandsydende myndighed de samme opgaver, som er beskrevet ovenfor som varetaget af kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser.

Vil myndigheden oversætte vedlagte dokumenter, hvis disse er nødvendige for kravets fremsættelse? Hvis ja, hvem betaler for dette?

Nej.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales, når kravet sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.