Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για κοινωνικές υποθέσεις και ζητήματα αναπηρίας (υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων) (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) – αρχή του ομόσπονδου κράτους της Βιέννης
Babenbergerstraße 5
A-1010 Βιέννη

Τηλ.: 0043 158831
Φαξ: 0043(0)10599882516

Ηλ. ταχυδρομείο: post.wien@sozialministeriumservice.at

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Τα καθήκοντα της αρχής συνδρομής καθορίζονται επακριβώς στην οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου. Επίσης, απορρέουν από το άρθρο 9α του νόμου για τα θύματα εγκλημάτων.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Το άρθρο 11 της οδηγίας 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου ορίζει ότι το θύμα δεν βαρύνεται με έξοδα.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Το θύμα δεν βαρύνεται με έξοδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/08/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.