Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

α) Η επιτροπή οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως (Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence) μπορεί να βοηθήσει τα θύματα που είναι Βέλγοι πολίτες ή κάτοικοι Βελγίου να αιτηθούν αποζημίωση σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Διεύθυνση:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, ΒΕΛΓΙΟ

β) Για τις υποθέσεις θυμάτων τρομοκρατίας, πρέπει να έλθετε σε επαφή με το τμήμα τρομοκρατικών ενεργειών (Division Terrorisme) της εν λόγω επιτροπής.

Διεύθυνση:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονική διεύθυνση: terrorvictims@just.fgov.be

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του βελγικού νόμου της 1ης Αυγούστου 1985, ως αρχή συνδρομής για υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, η επιτροπή αναλαμβάνει:

1) να παρέχει στον αιτούντα τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες υποβολής αίτησης αποζημίωσης στο κράτος μέλος στο οποίο τελέστηκε η πράξη, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων βάσει του εγχειριδίου που έχει καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2) να παρέχει στον αιτούντα, κατόπιν σχετικού αιτήματός του, καθοδήγηση και γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου, καθώς με τα δικαιολογητικά που ενδεχομένως του ζητηθούν

3) να διαβιβάζει το συντομότερο δυνατό την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην αρχή απόφασης του κράτους μέλους της Ένωσης στο οποίο τελέστηκε η πράξη, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4) να παρέχει, όπου απαιτείται, γενικές οδηγίες στον αιτούντα για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητεί η αρχή απόφασης και, στη συνέχεια, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, να τις διαβιβάζει απευθείας στην αρχή απόφασης το συντομότερο δυνατόν, επισυνάπτοντας, κατά περίπτωση, κατάλογο των διαβιβαζόμενων δικαιολογητικών

5) να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα όταν η αρχή απόφασης αποφασίσει να καλέσει σε ακρόαση τον αιτούντα ή άλλα πρόσωπα, όπως μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Το ζήτημα αυτό δεν έχει ακόμα τεθεί και βρίσκεται υπό εξέταση.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.