Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Ζάγκρεμπ

Τηλέφωνο: +385 1 371 40 00
Φαξ : +385 1 371 45 07

Δικτυακός τόπος: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

  • Η αρχή συνδρομής είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) και ο αιτών μπορεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, να υποβάλει αίτηση στην εν λόγω αρχή.
  • Στο κροατικό δίκαιο, οι υποθέσεις αυτές ονομάζονται διασυνοριακές υποθέσεις (prekogranični slučajevi)
  • Η εν λόγω αρχή συνδρομής υποβάλλει το συντομότερο δυνατόν την αίτηση και τα συνημμένα της στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία ο αιτών ζητά αποζημίωση, στην επίσημη γλώσσα της χώρας ή σε άλλη γλώσσα που είναι αποδεκτή από την εν λόγω χώρα.
  • Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Αν η αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση στην εν λόγω χώρα ζητήσει να εξεταστεί ο αιτών, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από το δικαστήριο ή άλλα πρόσωπα στη Δημοκρατία της Κροατίας, αυτό γίνεται από την Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), η οποία στη συνέχεια υποβάλλει μια έκθεση για την εξέταση στην αρχή της άλλης χώρας που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αίτηση, η οποία στη συνέχεια υποβάλλει μια έκθεση για την εξέταση στην αρχή της άλλης χώρας που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αίτηση.
  • Αν η αρχή της άλλης χώρας που είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση ζητήσει τη διεξαγωγή της διαδικασίας με τη χρήση τεχνικών μέσων, η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας, υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο που πρόκειται να εξεταστεί συμφωνεί με αυτή τη διαδικασία.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας, ως η αρχή συνδρομής, μεταφράζει την αίτηση στη γλώσσα της χώρας από την οποία ζητείται η αποζημίωση ή σε άλλη γλώσσα που ορίζεται ως η γλώσσα επικοινωνίας από την εν λόγω χώρα.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

  • Δεν καταβάλλονται διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό.
Τελευταία επικαιροποίηση: 09/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.