Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Erstatningsnævnet)

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Ως αρχή συνδρομής, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων βοηθά τους αιτούντες στη μετάφραση και την υποβολή της αίτησής τους σε άλλη χώρα της ΕΕ και, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, βοηθά στη μετάφραση εγγράφων που λαμβάνονται από άλλη χώρα της ΕΕ ή υποβάλλονται σε αυτήν.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Ναι. Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων έρχεται σε επαφή με μεταφραστή και καταβάλλει το κόστος μετάφρασης των απαιτούμενων εγγράφων.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι. Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων καταβάλλει όλα τα έξοδα που συνδέονται με την υποβολή της αίτησης στο εξωτερικό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.