Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Δημόσιο Ταμείο (Valtiokonttori)
Τ.K, Θυρίδα 50
00054 Δημόσιο Ταμείο, Φιλανδία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Εάν υπήρξατε θύμα μιας εκ προθέσεως, βίαιης εγκληματικής πράξης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες από το Δημόσιο Ταμείο σχετικά με το δικαίωμά σας να ζητήσετε αποζημίωση από την αρχή καταβολής αποζημίωσης λόγω ζημίας από εγκληματική πράξη στο κράτος όπου τελέστηκε η εγκληματική πράξη. Μπορείτε επίσης να λάβετε τα αναγκαία έντυπα αιτήσεων από το Δημόσιο Ταμείο, καθώς και γενική καθοδήγηση και πληροφορίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης και για το ποια έγγραφα μπορεί να χρειαστεί να επισυναφθούν στην αίτηση.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση στο Δημόσιο Ταμείο, το οποίο θα την αποστείλει από κοινού με τα παραρτήματα αυτής στην αρμόδια αρχή καταβολής αποζημίωσης του τόπου όπου τελέστηκε η εγκληματική πράξη.

Εάν η αρχή αποζημίωσης άλλου κράτους μέλους σας ζητήσει να παράσχετε επιπλέον πληροφορίες, το Δημόσιο Ταμείο θα σας παράσχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες, εφόσον είναι αναγκαίο, για τον τρόπο που θα πρέπει να αποκριθείτε στο αίτημα και θα διαβιβάσει τις πρόσθετες πληροφορίες στην αρχή καταβολής αποζημίωσης που τις ζήτησε.

Το Δημόσιο Ταμείο θα παράσχει επίσης επίσημη συνδρομή στην αρχή καταβολής αποζημίωσης του άλλου κράτους μέλους, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τον αιτούντα, τους μάρτυρες, τους πραγματογνώμονες ή άλλα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στη Φιλανδία. Διαφορετικά, το Δημόσιο Ταμείο μπορεί επίσης να επικοινωνήσει το ίδιο με τα εν λόγω πρόσωπα και να αποστείλει την έκθεση που καταρτίζει αναφορικά με την εν λόγω διαβούλευση στην αρχή καταβολής αποζημίωσης.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Το Δημόσιο Ταμείο μεριμνά για τη μετάφραση της αίτησης και των συνημμένων εγγράφων αυτής σε γλώσσα αποδεκτή από τη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη. Δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα μετάφρασης των εγγράφων.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Δεν επιβαρύνεστε με τέλη αποστολής της αίτησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.