Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Το Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative (BAVPA) (Γραφείο υποστήριξης των θυμάτων και κοινωνικής πολιτικής) του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η αρχή συνδρομής που μπορεί να σας βοηθήσει να υποβάλετε την αίτησή σας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Η αρχή συνδρομής μπορεί να παράσχει στον αιτούντα πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες διεκδίκησης αποζημίωσης και μπορεί επίσης να του δώσει τα απαραίτητα έντυπα. Στη συνέχεια διαβιβάζει την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρχή συνδρομής ή απευθείας στην αρχή απόφασης του κράτους μέλους στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Η αρχή συνδρομής δεν μεταφράζει τα έγγραφα. Πρέπει να μεταφράσετε εσείς τα απαραίτητα έγγραφα.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.