Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Τηλ.: +49 228 99527 0
Φαξ: +49 228 99527 4134

Ηλ. ταχυδρομείο: dub@bmas.bund.de

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Compensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Ποιος είναι ο ρόλος των κέντρων εξυπηρέτησης;

Η γερμανική αρχή συνδρομής στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων βοηθά τα θύματα εγκλημάτων βίας που διαμένουν στη Γερμανία να εγείρουν αξιώσεις αποζημίωσης στο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο ζημιώθηκαν.

Στα καθήκοντά της ανήκουν ιδίως:

  • η παροχή πληροφοριών στα θύματα εγκλημάτων βίας σχετικά με τις δυνατότητες που διαθέτουν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών σχετικά με την εκεί διαδικασία, την προθεσμία υποβολής της αίτησης, τις προϋποθέσεις της παροχής αποζημίωσης και τα αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση),
  • η διάθεση εντύπων αίτησης των κρατών όπου προκλήθηκε η βλάβη,
  • ο εντοπισμός της αρμόδιας αρχής η οποία αποφαίνεται επί της αξίωσης αποζημίωσης στο κράτος όπου προκλήθηκε η βλάβη,
  • η περαιτέρω διαβίβαση προς αυτήν της αίτησης αποζημίωσης μαζί με τα υποβληθέντα αποδεικτικά έγγραφα,
  • η δωρεάν μετάφραση των εγγράφων και της αλληλογραφίας στη γλώσσα του αντίστοιχου κράτους,
  • η παρακολούθηση της προόδου της διαδικασίας αποζημίωσης και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την τρέχουσα πορεία της.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφαίνονται επί της αίτησης αποκλειστικά βάσει του εθνικού τους δικαίου. Η γερμανική αρχή συνδρομής δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε την εκεί διαδικασία ούτε την απόφαση.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Μπορείτε να αποστείλετε τα απαιτούμενα έγγραφα στην εθνική σας γλώσσα. Τα εν λόγω έγγραφα θα μεταφραστούν για εσάς δωρεάν.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Η Γερμανία δεν επιβάλλει τέλη. Είναι πιθανόν άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να απαιτήσουν την καταβολή τέλους πριν από την επεξεργασία της αίτησής σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.