Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Ποια αρχή μπορεί να με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Η εισαγγελία του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του αιτούντος είναι η ιταλική αρχή συνδρομής.

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Η εισαγγελία του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του αιτούντος είναι η ιταλική αρχή συνδρομής.

Τα καθήκοντά της είναι τα εξής:

  • να παρέχει στον αιτούντα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αποζημίωσης που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα·
  • να παρέχει στον αιτούντα τα έντυπα που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησής του·
  • εάν το ζητήσει ο αιτών, να του παράσχει γενικές οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης και ποια έγγραφα μπορεί να απαιτούνται·
  • να παραλαμβάνει τις αιτήσεις αποζημίωσης και να τις διαβιβάζει αμελλητί, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στην αρμόδια αρχή απόφασης του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη·
  • να συνδράμει τον αιτούντα ως προς τις δυνατότητες ικανοποίησης αιτημάτων για συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβάλλονται από την αρχή απόφασης του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη·
  • εάν το ζητήσει ο αιτών, να διαβιβάσει τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και τυχόν περαιτέρω έγγραφα στην αρχή που λαμβάνει την απόφαση.
  • εάν η αρχή απόφασης του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη αποφασίσει να προβεί σε ακρόαση του αιτούντος ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, η εισαγγελία του Δικαστηρίου, ως αρχή συνδρομής, μεριμνά ώστε η αρχή απόφασης να διεξαγάγει η ίδια την ακρόαση σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους. σε περίπτωση βιντεοδιάσκεψης εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αριθ. 11 της 7ης Ιανουαρίου 1998.
  • Κατόπιν αιτήματος της αρχής που λαμβάνει την απόφαση του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εισαγγελία του δικαστηρίου, ως αρχή συνδρομής, ακούει τον αιτούντα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και διαβιβάζει τα σχετικά πρακτικά στην εν λόγω αρχή.

Αναλαμβάνει η αρχή συνδρομής τη μετάφραση των δικαιολογητικών εγγράφων αν αυτό απαιτείται για την υποβολή της αίτησης; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Οι δραστηριότητες που ασκεί η εισαγγελία του Δικαστηρίου, ως αρχή συνδρομής, μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν μεταφράσεις και δεν συνεπάγονται έξοδα για τον αιτούντα.

Οι πληροφορίες διαβιβάζονται από την εισαγγελία του δικαστηρίου στην αρχή απόφασης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στην αρχή απόφασης του οποίου απευθύνονται οι πληροφορίες, εφόσον οι εν λόγω γλώσσες αντιστοιχούν σε μία από τις γλώσσες των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, ή σε άλλη γλώσσα των κοινοτικών θεσμικών οργάνων την οποία το εν λόγω κράτος μέλος έχει δηλώσει ότι αποδέχεται.

Οι εκθέσεις των ακροάσεων που διεξάγονται από την αρχή συνδρομής αποστέλλονται στα ιταλικά.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.