Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Στην Ιταλία, αρχή συνδρομής είναι η εισαγγελία (procura generale della Repubblica) του αρμόδιου εφετείου (corte d’appello) του τόπου κατοικίας του αιτούντα.

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Στην Ιταλία, αρχή συνδρομής είναι η εισαγγελία του αρμόδιου εφετείου του τόπου κατοικίας του αιτούντα.

Με την ιδιότητά της ως αρχής συνδρομής η εισαγγελία έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • να παράσχει στον αιτούντα όλες τις βασικές πληροφορίες που αφορούν το σύστημα αποζημίωσης που υφίσταται στο κράτος μέλος της ΕΕ όπου τελέστηκε η αξιόποινη πράξη·
  • να παράσχει στον αιτούντα τα έντυπα που απαιτούνται για να υποβάλει την αξίωσή του·
  • εάν το ζητήσει ο αιτών, να του παράσχει γενική καθοδήγηση και πληροφορίες για τον τρόπο ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και το είδος των δικαιολογητικών που μπορεί να χρειαστούν·
  • να λαμβάνει αιτήσεις αποζημίωσης και να τις διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση, από κοινού με τα δικαιολογητικά, στην αρχή απόφασης στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τελέστηκε η αξιόποινη πράξη·
  • να παράσχει συνδρομή στον αιτούντα σε περίπτωση που η αρχή απόφασης στο κράτος μέλους της ΕΕ στο οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες·
  • εάν το ζητήσει ο αιτών, να διαβιβάσει τις τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και τα περαιτέρω δικαιολογητικά στην αρχή απόφασης.
  • Εάν η αρχή απόφασης του κράτος μέλος της ΕΕ όπου τελέστηκε η αξιόποινη πράξη αποφασίσει να εξετάσει τον αιτούντα ή άλλο πρόσωπο, η εισαγγελία προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις για να διασφαλίσει ότι η αρχή απόφασης θα είναι σε θέση να εξετάσει απευθείας το οικείο πρόσωπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους. Σε περίπτωση διεξαγωγής βιντεοδιάσκεψης, εφαρμόζονται οι κανόνες του νόμου αριθ. 11, της 7ης Ιανουαρίου 1998.
  • Εάν το ζητήσει η αρχή απόφασης στο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, η εισαγγελία θα εξετάσει τον αιτούντα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και θα αποστείλει έκθεση της εξέτασης στην αρχή λήψης της απόφασης.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Στα καθήκοντα της εισαγγελίας του εφετείου, ως αρχής συνδρομής, μπορεί να περιλαμβάνεται η μετάφραση των εγγράφων, για την οποία δεν επιβαρύνεται οικονομικά ο αιτών.

Όλες οι πληροφορίες αποστέλλονται από την εισαγγελία στην αρχή απόφασης στο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ είτε στην επίσημη γλώσσα (ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες) του εν λόγω κράτους μέλους, η οποία ωστόσο πρέπει να είναι μια από τις γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας ή διαφορετικά σε άλλη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας την οποία το συγκεκριμένο κράτος μέλος έχει δηλώσει ότι αποδέχεται.

Οι εκθέσεις των ακροάσεων που διεξάγει η αρχή συνδρομής αποστέλλονται στα ιταλικά.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.