Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας έχει την εξουσία να υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτήσεις πολιτών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και άλλων προσώπων που έχουν τη νόμιμη και συνήθη διαμονή τους στη Δημοκρατία της Λιθουανίας για αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από έγκλημα βίας που τελέστηκε στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν από εγκλήματα βίας, όπως ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Ναι, αν είναι αναγκαίο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας θα σας συνδράμει στη μετάφραση των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν. Το θύμα της εγκληματικής πράξης δεν βαρύνεται με το κόστος της μετάφρασης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι, δεν καταβάλλονται τέλη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.