Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Τηλ: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Φαξ: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mj.public.lu
Ιστότοπος: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου συνδράμει το θύμα παρέχοντάς ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αίτησης αποζημίωσης που διαθέτει σ’ αυτό το άλλο κράτος μέλος και για τη διαβίβαση της αίτησης αποζημίωσης στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους προκειμένου αυτή να αποφασίσει σχετικά με την αίτηση.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνδράμει το θύμα με τον ίδιο τρόπο, όταν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες από την αρχή απόφασης του άλλου κράτους μέλους.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεργάζεται, κατά περίπτωση, με την αρχή απόφασης για την ακρόαση του θύματος, ιδίως μέσω τηλεδιάσκεψης. Μπορεί επίσης να του ανατεθεί από την αρχή απόφασης να λάβει την προφορική κατάθεση του θύματος, τα πρακτικά της οποίας θα αποσταλούν στη συνέχεια στην αρχή απόφασης.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Η εξερχόμενη αίτηση μπορεί να διατυπωθεί στα γερμανικά, τα γαλλικά ή τα αγγλικά, έτσι ώστε καταρχήν να μην απαιτείται μετάφραση.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.