Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Η ρουμανική αρχή που είναι αρμόδια για τη συνδρομή και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 80/2004 είναι:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministerul Justiției)
Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Υπηρεσία Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 București, cod 050741
Tηλ.: + 40372041077
Φαξ: + 40372041079
Email: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Οι Ρουμάνοι πολίτες, οι απάτριδες ή οι αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στη Ρουμανία, οι οποίοι είναι θύματα ενός εκ προθέσεως εγκλήματος που τελέσθηκε με βία στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να ζητήσουν, με τη στήριξη της αρχής συνδρομής της Ρουμανίας, χρηματική αποζημίωση από το κράτος στο έδαφος του οποίου διαπράχθηκε το έγκλημα, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος του εν λόγω κράτους.

Οι Ρουμάνοι πολίτες, οι απάτριδες ή οι αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στη Ρουμανία, οι οποίοι είναι θύματα ενός εκ προθέσεως εγκλήματος που τελέσθηκε με βία στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να υποβάλουν αίτημα, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, για τη χορήγηση της χρηματικής αποζημίωσης από το κράτος στο έδαφος του οποίου διαπράχθηκε το έγκλημα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει στον αιτούντα τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά τις δυνατότητες που έχει για να ζητήσει χρηματική αποζημίωση από το κράτος στο έδαφος του οποίου διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη, τα απαραίτητα έντυπα για την αίτηση, όπως και πληροφορίες και οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου της αίτησης καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, αν αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Όσον αφορά τα έξοδα που σχετίζονται με τη μετάφραση πράξεων, αυτά θα μπορούν να καλυφθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μόνον αν το ύψος τους είναι τέτοιο που θέτει σε κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης του θύματος ή της οικογένειάς του.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα, όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.