Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Για τις βίαιες εγκληματικές πράξεις και τα σεξουαλικά εγκλήματα, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) είναι η αρχή συνδρομής.

Οι τοποθεσίες των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για τα εγκλήματα τρομοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η αρχή συνδρομής.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών για πληροφορίες σχετικά με την αρχή συνδρομής.

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Για τις βίαιες εγκληματικές πράξεις και τα σεξουαλικά εγκλήματα, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων είναι η αρχή συνδρομής για τα θύματα εγκληματικών πράξεων σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα, στις οποίες η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε σε κράτος μέλος της ΕΕ εκτός της Ισπανίας και το θύμα έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ισπανία.

Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση αποζημίωσης σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, εκτός αν η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε στην Ισπανία και ο αιτών τη συνδρομή έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, όταν η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε σε κράτος μέλος της ΕΕ εκτός της Ισπανίας και ο αιτών έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ισπανία. Στην τελευταία περίπτωση, η αρχή συνδρομής, η οποία είναι το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων της επαρχίας στην οποία διαμένει το θύμα, θα συνεργαστεί για την έναρξη και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών χορήγησης της ενίσχυσης από το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη, και θα παράσχει στον αιτούντα ενίσχυση τα ακόλουθα:

  • Πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες διεκδίκησης οικονομικής ενίσχυσης ή αποζημίωσης, τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα έντυπα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο πρέπει να συμπληρωθούν τα τελευταία, καθώς και τα δικαιολογητικά που ενδεχομένως θα απαιτηθούν.
  • Γενικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης σε αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες.

Επιπλέον, ως αρχή συνδρομής, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Να διαβιβάσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, καθώς και τα έγγραφα που ενδεχομένως θα ζητηθούν στη συνέχεια, στην αρχή απόφασης που έχει οριστεί από το κράτος στην επικράτεια του οποίου διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη.
  • Να συνεργαστούν με την ορισθείσα αρχή απόφασης του κράτους στην επικράτεια του οποίου διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη αν, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, το εν λόγω κράτος συμφωνήσει να διεξαγάγει ακρόαση του αιτούντα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Κατόπιν αιτήματος της αρχής απόφασης, το εν λόγω καθήκον συνεργασίας των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορεί να συνίσταται στην παροχή στην αρχή απόφασης όλων των απαραίτητων μέσων για την απευθείας διεξαγωγή της ακρόασης, ιδίως μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης, ή στη διεξαγωγή της ακρόασης του αιτούντα την οικονομική ενίσχυση ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου και την αποστολή έκθεσης σχετικά με την ακρόαση στην αρχή απόφασης. Αν το προς εξέταση πρόσωπο συμφωνεί, η αρχή απόφασης μπορεί να διεξαγάγει απευθείας την ακρόαση.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, αν η τρομοκρατική ενέργεια έλαβε χώρα εκτός Ισπανίας, οι Ισπανοί υπήκοοι στο εξωτερικό που έπεσαν θύματα ομάδων που δραστηριοποιούνται συνήθως στην Ισπανία, ή τρομοκρατικών ενεργειών κατά του ισπανικού κράτους ή των ισπανικών συμφερόντων, δικαιούνται γενικά ενίσχυση. Ομοίως, οι συμμετέχοντες σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ασφάλειας που είναι μέλη ισπανικών δυνάμεων στο εξωτερικό και αποτελούν στόχο τρομοκρατικών ενεργειών δικαιούνται επίσης την προβλεπόμενη από τον νόμο ενίσχυση.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα, αν η εγκληματική πράξη διαπραχθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ εκτός της Ισπανίας και το θύμα έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ισπανία, το Υπουργείο Εσωτερικών —συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior)— είναι η αρχή συνδρομής για τους προαναφερθέντες σκοπούς, και επιτελεί τα ίδια καθήκοντα της αρχής συνδρομής με αυτά που περιγράφονται ανωτέρω για τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Όχι.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.