Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Latvia

Content provided by:
Latvia

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Tiesu administrācija
Antonijas iela 6
Riga, LV-1010

Tālrunis: +371 80001801

E-pasts: pasts@ta.gov.lv
Tīmekļa adrese: https://www.ta.gov.lv/

Kāda ir palīdzības iestādes loma?

Cietušais ar Tiesu administrācijas starpniecību var iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Tiesu administrācija sniedz cietušajam informāciju par citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu noteiktajiem valsts kompensācijas izmaksāšanas nosacījumiem, kārtību un papildu prasībām, kā arī pēc tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes lūguma, kura izskata valsts kompensācijas pieprasījumu, nodrošina kriminālprocesā iesaistīto personu uzklausīšanu.

Vai šī iestāde pārtulkos apliecinošos dokumentus, ja tas nepieciešams prasības iesniegšanai? Ja jā, tad kurš maksā par to?

Valsts kompensācijas pieprasījumu iesniedz valodā, kuru attiecīgā Eiropas Savienības dalībvalsts norādījusi kā sev pieņemamu.

Tiesu administrācija nodrošina nepieciešamo dokumentu, kas pārsūtāmi citai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, tulkošanu un sedz to no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, ja prasība tiek sūtīta uz ārzemēm?

Ja valsts kompensācijas pieprasījumu citai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei nosūta ar Tiesu administrācijas starpniecību, cietušajam nav jāmaksā ar tā nosūtīšanu saistītās izmaksas.

Lapa atjaunināta: 01/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.