Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluva föderaalse sotsiaalküsimuste ja puuetega inimeste ameti (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) Viini filiaal
Babenbergerstraße 5
A-1010 Viin

Tel: 0043 158831
Faks: 0043(0)10599882516

E-post: post.wien@sozialministeriumservice.at

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistava ametiasutuse ülesanded on sätestatud nõukogu direktiivis 2004/80/EÜ. Need on esitatud ka kuriteoohvrite seaduse (Verbrechensopfergsetz) §-s 9a.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Nõukogu direktiivi 2004/80/EÜ artikli 11 kohaselt ei pea kuriteoohver selle eest maksma.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Kuriteoohver ei pea kandma mingeid kulusid.

Viimati uuendatud: 19/08/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.