Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

a) Ohvreid, kes on Belgia kodanikud või kelle alaline elukoht on Belgias, võivad hüvitise taotlemisel teisest ELi riigist aidata tahtlike vägivallaaktide ohvrite finantsabi komisjon (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence).

Aadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Terrorismiohvritega seotud juhtumite puhul tuleb ühendust võtta komisjoni terrorismiosakonnaga.

Postiaadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-posti aadress: terrorvictims@just.fgov.be

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

1. augusti 1985. aasta seaduse artikli 40 kohaselt vastutab komisjon abistava asutusena piiriüleste juhtumite puhul järgmise eest:

1. nõude esitajale olulise teabe andmine võimaluste kohta taotleda hüvitist liikmesriigis, kus vägivallaakt toime pandi, ning vajalike taotlusvormide andmine vastavalt Euroopa Komisjoni koostatud käsiraamatule;

2. taotluse esitaja palvel talle üldjuhiste ja teabe jagamine vormi täitmise ning vajalike tõendavate dokumentide kohta;

3. nõude ja võimalike tõendavate dokumentide edastamine võimalikult kiiresti selle liikmesriigi otsuseid tegevale asutusele, kus vägivallaakt toime pandi, kasutades Euroopa Komisjoni koostatud standardvormi;

4. vajaduse korral taotluse esitajale üldjuhiste andmine lisateabe esitamiseks otsuseid tegevale asutusele ning taotluse esitaja palvel asjaomase teabe edastamine võimalikult kiiresti otse sellele asutusele, lisades vajaduse korral edastatud tõendavate dokumentide nimekirja;

5. vajalike korralduste tegemine, kui otsuseid tegev asutus soovib üle kuulata taotluse esitaja või muu isiku (tunnistaja või eksperdi).

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Sellist olukorda pole veel ette tulnud. Seda küsimust alles kaalutakse.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 14/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.