Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

BULGAARA VABARIIGI JUSTIITSMINISTEERIUM

Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu

Aadress: Slavyanska 1, Sofia 1040, Bulgaaria Vabariik

Veebisait: https://www.compensation.bg

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu palub abi pädevatelt asutustelt või teistelt riikidelt, kui Bulgaaria kodanikud on langenud välismaal kuriteo ohvriks. Lisaks aitab nõukogu Bulgaaria Vabariigis seaduslikult elavaid välisriikide kodanikke, pakkudes neile toetusmeetmeid.

Riiklik nõukogu abistab teises ELi liikmesriigis kuriteo ohvriks langenud Bulgaaria kodanikke hüvitistaotluste täitmisel ning edastab täidetud vormid asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah. Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu tõlgib vajaduse korral tõendavad dokumendid. Kuriteoohvrid ei maksa selle tõlke eest.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 08/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.