Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00
Faks: +385 1 371 45 07

Veebisait: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

  • Abistav asutus on Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) ja taotleja võib sellistel puhkudel nõude talle esitada.
  • Horvaatia õiguse kohaselt nimetatakse neid piiriülesteks juhtumiteks (prekogranični slučajevi).
  • Abistav asutus esitab võimalikult kiiresti nõude ja selle lisadokumendid selle riigi pädevale asutusele, kus taotleja taotleb hüvitist. Nõue esitatakse riigi ametlikus keeles või muus asjaomases riigis aktsepteeritud keeles.
  • Asjaomase nõude esitamiseks kasutatakse Euroopa Komisjoni ettenähtud vormi.
  • Kui riigis nõude üle otsuse langetamise eest vastutav asutus nõuab taotleja, tunnistajate, kohtu määratud ekspertide või teiste isikute ülekuulamist Horvaatia Vabariigis, teostab seda kuriteoohvritele hüvitise maksmise komisjon (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), kes seejärel esitab ülekuulamisprotokolli teise riigi asutusele, kes vastutab nõude üle otsuse langetamise eest.
  • Kui nõude kohta otsuse langetamise eest vastutav teise riigi asutus nõuab ülekuulamise korraldamist tehniliste vahendite abil, toimub ülekuulamine koostöös Horvaatia Vabariigi justiitsministeeriumiga tingimusel, et ülekuulatav isik on selle menetlusega nõus.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium kui abistav asutus tõlgib nõude selle riigi keelde, kust hüvitist taotletakse või asjaomases riigis suhtluskeelena osutatud keelde.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

  • Nõude toimetamisel välismaale haldus- või muid tasusid maksma ei pea.
Viimati uuendatud: 09/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.