Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Tšehhi Vabariigi justiitsministeeriumi hüvitiste osakond

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel: (420) 221997966
Faks: (420) 221997967

E-post: odsk@msp.justice.cz

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

On vahendajaks suhtlemisel otsuseid tegeva asutusega.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Abistav asutus tõlgib dokumendid oma kulul.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.