Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Taani

Sisu koostaja:
Taani

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Taani kuriteokahju hüvitamise amet (Erstatningsnævnet)

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistava ametiasutusena aitab Erstatningsnævnet taotlejal tema taotluse tõlkida ja esitada teises ELi riigis. Samuti aitab ta menetluse jooksul tõlkida teisest ELi liikmesriigist saadud või sinna esitatavad dokumendid.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah. Erstatningsnævnet võtab ühendust tõlkijaga ja maksab vajalike dokumentide tõlkimise eest.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei. Erstatningsnævnet katab kõik taotluse välismaale esitamisega seotud kulud.

Viimati uuendatud: 04/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.