Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Soome

Sisu koostaja:
Soome

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Valtiokonttori (riigikassa)
P.O. Box 50
00054 Valtiokonttori, Finland

E-post: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Kui Te olete langenud mõnes teises Euroopa Liidu liimesriigis tahtliku vägivallakuriteo ohvriks, on Teil võimalik saada riigikassalt teavet oma õiguse kohta nõuda hüvitist kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise eest vastutavalt asutuselt riigis, kus kuritegu toime pandi. Riigikassalt saate ka vajalikud taotlusvormid ning üldised suunised ja teavet selle kohta, kuidas taotlust täita ja millised dokumendid sellele lisada.

Võite esitada taotluse riigikassale, kes saadab taotluse ja selle lisad hüvitisnõuete kohta otsuseid tegevale pädevale asutusele riigis, kus kuritegu toime pandi.

Kui hüvitisnõuete kohta otsuseid tegev teise liikmesriigi asutus palub Teil esitada lisateavet, annab riigikassa Teile vajaduse korral üldiseid suuniseid selle kohta, kuidas vastata sellele teabenõudele ja edastada lisateave seda soovinud asutusele.

Lisaks pakub riigikassa hüvitisnõuete kohta otsuseid tegevale teise liikmesriigi asutusele ametlikku abi, tagades võimaluse konsulteerida hüvitise taotleja, tunnistajate, ekspertide või muude Soomes asuvate isikutega. Riigikassa võib konsulteerida nende isikutega ka ise ja saata konsultatsiooni aruande hüvitisnõuete kohta otsuseid tegevale asutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Riigikassa kannab hoolt taotluse ja sellele lisatud dokumentide tõlkimise eest keelde, mille on heaks kiitnud riik, kus kuritegu toime pandi. Dokumentide tõlkimise eest ei nõuta Teilt tasu.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Nõude saatmise eest ei nõuta Teilt tasu.

Viimati uuendatud: 19/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.