Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (föderaalne töö- ja sotsiaalministeerium)
Rochusstr. 1,
53123 Bonn

Telefon: +49 228 99527 0
Faks: +49 228 99527 4134

E-post: dub@bmas.bund.de

Lisateavet leiab siit:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Compensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Saksamaa abistav asutus (Deutsche Unterstützungsbehörde) föderaalse töö- ja sotsiaalministeeriumi juures aitab Saksamaal elavatel vägivallakuritegude ohvritel taotleda hüvitist selles ELi liikmesriigis, kus nende vastu kuritegu toime pandi.

Abistava asutuse ülesanded on eelkõige järgmised:

  • anda vägivallakuritegude ohvritele teavet selle kohta, millised on nende võimalused välismaal hüvitist taotleda (sealhulgas teavet sealse menetluskorra, hüvitistaotluse esitamise tähtaja, hüvitise saamise tingimuste ning taotlusele lisatavate tõendavate dokumentide kohta);
  • pakkuda ohvritele kuriteo toimepanemise riikide hüvitistaotluse vorme;
  • teha kindlaks kuriteo toimepanemise riigi pädev asutus, kes teeb hüvitistaotluste kohta otsuseid;
  • edastada sellele pädevale asutusele hüvitistaotlus ja tõendavad dokumendid;
  • tõlkida dokumendid ja kirjavahetus tasuta asjaomase riigi keelde;
  • jälgida hüvitistaotluse menetlemist ja hoida ohvreid menetluse seisuga kursis.

Hüvitistaotluste üle otsustavad ELi liikmesriigid üksnes siseriikliku õiguse alusel. Saksamaa abistav asutus ei saa nende menetlusse sekkuda ega nende otsust mõjutada.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Nõutavad dokumendid võib ohver saata oma riigikeeles. Need tõlgitakse tema jaoks tasuta.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Saksamaa mingit tasu ei nõua. On aga võimalik, et teised ELi liikmesriigid nõuavad tasu enne taotluse menetlemist.

Viimati uuendatud: 16/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.