Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Abistavate ametiasutustena pakuvad abi Budapesti ja komitaatide piirkondlikud valitsusasutused (kohalikud ohvriabitalitused).

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistav ametiasutus pakub taotlusvorme ja abi nende täitmiseks ning edastab need teise riigi ametiasutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah. Kulud kannab riik.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei, taotluse edastamine on lõivuvaba.

Viimati uuendatud: 07/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.