Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Itaalias on abistav asutus nõude esitaja elukoha pädeva apellatsioonikohtu (corte d’appello) juures tegutsev prokuratuur (procura generale della Repubblica).

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Itaalias on abistav asutus nõude esitaja elukoha pädeva apellatsioonikohtu juures tegutsev prokuratuur.

Prokuratuuril on abistava asutusena järgmised ülesanded:

  • anda nõude esitajale kogu oluline teave hüvitamissüsteemi kohta ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi;
  • anda nõude esitajale vorm, mis on vajalik nõude esitamiseks;
  • anda nõude esitaja palvel üldiseid suuniseid ja teavet selle kohta, kuidas täita taotlus ja milliseid dokumente võidakse nõuda;
  • võtta vastu hüvitisnõuded ja edastada need koos tõendavate dokumentidega viivitamata selle ELi liikmesriigi otsuseid tegevale asutusele, kus kuritegu toime pandi;
  • aidata nõude esitajal täita lisateabe nõuded, mille on esitanud selle ELi liikmesriigi otsuseid tegev asutus, kus kuritegu toime pandi;
  • edastada nõude esitaja palvel otsuseid tegevale asutusele lisateave ja -dokumendid;
  • kui otsuseid tegev asutus ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi, otsustab nõude esitaja või mis tahes muu isiku ära kuulata, teeb prokuratuur korraldused, mis on vajalikud selle tagamiseks, et otsuseid tegev asutus saab asjaomase isiku otse ära kuulata kooskõlas asjaomase liikmesriigi õigusaktidega; videokonverentsi korraldamise korral kohaldatakse 7. jaanuari 1998. aasta seadust nr 11;
  • kui asjaomase teise ELi liikmesriigi otsuseid tegev asutus seda palub, kuulab prokuratuur nõude esitaja või mis tahes muu isiku ise ära ja saadab otsuseid tegevale asutusele ärakuulamisaruande.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on vajalik? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Apellatsioonikohtu juures tegutseva prokuratuuri kui abistava asutuse ülesannete hulka võib kuuluda dokumentide tõlkimine, mille eest nõude esitaja ei pea maksma.

Prokuratuur saadab teise ELi liikmesriigi otsuseid tegevale asutusele kogu teabe kas selle liikmesriigi (ühes) ametlikus keeles, mis peab samas olema üks liidu institutsioonide keeltest, või mõnes muus liidu institutsioonide keeles, mille asjaomane liikmesriik on kuulutanud vastuvõetavaks.

Abistava asutuse korraldatud ärakuulamiste aruanded edastatakse itaalia keeles.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.