Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Juridiskās palīdzības administrācija (õigusabiamet) Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Tasuta teabetelefon: +371 80001801
Faks: +371 67514209

E-post: jpa@jpa.gov.lv
Veebisait: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Ohver võib esitada asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele riikliku hüvitise nõude õigusabiameti abiga.

Õigusabiamet annab ohvrile teavet riikliku hüvitise maksmise tingimuste, korra ja lisanõuete kohta, mille on kehtestanud Euroopa Liidu teise liikmesriigi pädev asutus. Samuti kannab õigusabiamet hoolt selle eest, et kriminaalmenetlusse kaasatud isikud on võimalik ära kuulata, kui Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus, kes riikliku hüvitise taotlust läbi vaatab, seda taotleb.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Peaksite esitama riikliku hüvitise nõude keeles, mida asjaomane Euroopa Liidu liikmesriik aktsepteerib.

Õigusabiamet tagab Euroopa Liidu teise liikmesriigi pädevale asutusele saadetavate vajalike dokumentide tõlkimise ja tõlkimise kulud kaetakse riigieelarvest.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Kui riikliku hüvitise nõue saadetakse Euroopa Liidu teise liikmesriigi pädevale asutusele õigusabiameti kaudu, ei pea ohver maksma seoses nõude saatmise eest.

Viimati uuendatud: 18/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.