Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Ministère de la Justice (Justiitsministeerium)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-post: info@mj.public.lu
Veebisait: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Luksemburgi justiitsministeerium aitab ohvritel saada vajalikku teavet kahjuhüvitise nõudmise võimaluste kohta teises liikmesriigis ning saata hüvitisnõude teise liikmesriigi vastutavale asutusele, et asutus saaks teha otsuse hüvitisnõude kohta.

Justiitsministeerium abistab ohvrit ka siis, kui teise liikmesriigi otsuseid tegev ametiasutus vajab lisateavet.

Vajaduse korral teeb justiitsministeerium koostööd ohvri ülekuulamisel otsuseid tegeva ametiasutuse poolt, eelkõige telefonikonverentsi teel. Samuti võib otsuseid tegev ametiasutus taotleda ohvrilt suuliste ütluste võtmist, mis esitatakse sellele asutusele saadetavas protokollis.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Teise riiki edastatava nõude võib esitada saksa, prantsuse või inglise keeles, seega ei ole tõlkimine põhimõtteliselt vajalik.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 19/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.