Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Justiits-, kultuuri- ja kohaliku omavalitsuse ministeerium (Ministry for Justice, Culture and Local Government)

30, Old Treasury Street
Valletta

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Tema ülesanne on taotluse esialgne menetlemine ja hindamine.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah, asutus tõlgib tõendavad dokumendid. Malta õigusabiamet maksab nii tasud kui ka kannab sellega seotud kulud.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Mingeid muid tasusid maksta ei tule.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.