Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Vägivallakuritegude hüvitamise fond (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Aadress:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-post: info@schadefonds.nl

Postiaadress:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Teie palvel saadab vägivallakuritegude hüvitamise fond Teile hüvitise taotlemise vormi, mis tuleb esitada asjaomasele välisriigi fondile. Kui fond on saanud Teilt täidetud taotlusvormi ja täiendavad dokumendid, laseb ta need vajaduse korral tõlkida ja saadab seejärel välisriigi fondile.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on vajalik? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Vajaduse korral laseb fond dokumendid omal kulul tõlkida.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 26/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.