Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Alljärgnevad küsimused ei ole Põhja-Iirimaa hüvitiskava puhul asjakohased.


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

-

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

-

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

-

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

-

Viimati uuendatud: 08/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.