Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: bulgaaria keeltšehhi keeltaani keelinglise keelprantsuse keelsloveeni keelsoome keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Poola

Sisu koostaja:
Poola
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Selle kohta praegu teavet pole.

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistav ametiasutus annab vajalikku teavet selle kohta, kuidas saada hüvitist, annab asjakohase nõudevormi ja aitab seda täita ning seejärel saadab selle viivitamata teise ELi liikmesriigi pädevale otsuseid tegevale ametiasutusele.

Abistav ametiasutus teeb koostööd teiste ELi liikmesriikide otsuseid tegevate ametiasutustega, kes vaatavad läbi Poolas alaliselt elavate isikute hüvitisnõudeid. Selle koostöö raames esitab abistav ametiasutus hüvitist taotlevate inimestega konsulteerides täiendavat teavet ja dokumente, kuulab üle abistavate ametiasutuste nimetatud isikud ja aitab korraldada nimetatud isikute ülekuulamise tehniliste seadmete abil, mis võimaldavad kaugmeetodil ülekuulamist.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Kui teiste ELi liikmesriikide otsuseid tegevatele ametiasutustele saadetavad dokumendid tuleb tõlkida, otsustab abistav ametiasutus seda, kas need tuleb tõlkida riigikassa kulul.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Hüvitisnõude välisriiki toimetamine on riigilõivuvaba.

Viimati uuendatud: 11/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.