Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Kuriteoohvrite kaitse komisjon (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPCV).

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Portugalis on abistavaks ametiasutuseks kuriteoohvrite kaitse komisjon, millel on järgmised ülesanded:

  • aidata anda teavet, mis on vajalik taotluse/nõude täitmiseks;
  • edastada nõuded selle liikmesriigi otsuseid tegevale asutusele, kus kuritegu toime pandi;
  • juhendada nõude esitajaid, kui neilt nõutakse täiendavaid dokumente;
  • korraldada ärakuulamine, kui teise ELi liikmesriigi otsuseid tegev asutus peab seda vajalikuks.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Dokumendid tuleb esitada portugali ja inglise keeles. Kui need on vaja tõlkida, kannab kulud kuriteoohvrite kaitse komisjon.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.