Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Nõukogu direktiivi 2004/80/EÜ artikli 3 lõike 1 kohaselt määratud abistav ametiasutus Rumeenias on

justiitsministeeriumi (Ministerul Justiției)
rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraadi (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
rahvusvahelise õigusalase tsiviil- ja kaubandusasju puudutava koostöö teenistus (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucharest, code 050741
Tel: +40 372041077
Faks: +40 372041079
E-post: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Rumeenia kodanikud, kodakondsuseta isikud või Rumeenias seaduslikult elavad välisriikide kodanikud, kes on mõne teise ELi liikmesriigi territooriumil toimepandud tahtliku vägivallakuriteo ohvrid, võivad Rumeenia abistava asutuse toel nõuda rahalist hüvitist riigilt, mille territooriumil kuritegu on toime pandud, kooskõlas selle riigi seadustega.

Rumeenia kodanikud, Rumeenias seaduslikult elavad kodakondsuseta isikud või välisriikide kodanikud, kes on mõne teise ELi liikmesriigi territooriumil toime pandud tahtliku vägivallakuriteo ohvrid, võivad esitada justiitsministeeriumile nõude rahalise hüvitise saamiseks riigilt, kelle territooriumil kuritegu toime pandi, koos vajalike tõendavate dokumentidega.

Justiitsministeerium annab taotlejale vajalikku teavet võimaluse kohta nõuda rahalist hüvitist riigilt, kelle territooriumil kuritegu toime pandi, pakub nõutavaid taotlusvorme ning teavet ja juhiseid taotlusvormi täitmise ja vajalike tõendavate dokumentide kohta.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Justiitsministeerium võib kanda dokumentide tõlkimisega seotud kulud ainult juhul, kui ohver või ohvri perekond seda teha ei suuda.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 15/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.