Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi rehabiliteerimis- ja hüvitamisosakond

Telefon: +421288891225
Faks: +4212888 91 579

E-post: victims@justice.sk
Veebisait: https://www.justice.gov.sk

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Slovaki Vabariigi justiitsministeerium annab ohvritele teavet selle kohta, millised hüvitise saamise tingimused kehtivad liikmesriigis, kus kehavigastuse tekitanud süütegu toime pandi, ja varustab sellise hüvitise taotlemiseks vajalike taotlusvormidega ning taotluse korral pakub abi nende vormide täitmisel. Slovaki Vabariigi justiitsministeerium saadab taotlused edasi.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Slovaki Vabariigi justiitsiministeerium ei tõlgi dokumente. Tõlkimise ja sellega seotud kulud tasub kuriteo ohver.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 27/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.