Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral on abistavad asutused kuriteoohvrite tugiametid (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Kuriteoohvrite tugiametite asukohad leiate järgmise lingi alt.

Terrorismikuritegude korral on abistav asutus siseministeerium.

Abistava asutuse kohta teabe saamiseks vt siseministeeriumi veebisait.

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral, mida ei pandud toime Hispaanias, vaid teises ELi liikmesriigis, kuid ohvri alaline elukoht on Hispaanias, abistavad kuriteoohvreid seoses selliste piiriüleste juhtumitega vastavad tugiametid.

Hüvitist saab taotleda vastavalt Hispaania õigusaktidele, v.a juhul, kui kuritegu pandi toime Hispaanias ja abi taotleja alaline elukoht on teises ELi liikmesriigis; kui kuritegu pandi toime teises ELi liikmesriigis, mitte Hispaanias, ning ohvri alaline elukoht on Hispaanias. Viimasel juhul teeb abistav asutus, nimelt ohvri elukoha provintsi kuriteoohvrite tugiamet, koostööd abi andmise menetluse algatamisel ja sellega tegelemisel ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi, ning abistab taotlejat järgmises:

  • teabe jagamine rahalise abi või hüvitise taotlemise võimaluste, menetluste ja nõutavate vormide, sh nende täitmise ning võimalike vajalike tõendavate dokumentide kohta;
  • üldjuhised selle kohta, kuidas vastata lisateabe taotlustele.

Lisaks peavad kuriteoohvrite tugiametid abistavate asutustena tegema järgmist:

  • edastama nõude ja tõendavad dokumendid, samuti kõik muud edaspidi nõutavad dokumendid kuriteo toimepanemise riigi määratud otsuseid tegevale asutusele;
  • tegema koostööd kuriteo toimepanemise riigi määratud otsuseid tegeva asutusega, kui vastavalt riiklikele õigusaktidele nõustub asjaomane riik taotleja või muu isiku ärakuulamisega.

Otsuseid tegeva asutuse nõudmisel võib asjaomane koostöö kuriteoohvrite tugiametitega hõlmata vajalike vahendite võimaldamist otseseks ärakuulamiseks, eelkõige telefoni või videokonverentsi teel, või taotlejale või muule isikule ärakuulamise võimaldamist finantsabi saamiseks ning ärakuulamise aruande saatmist otsuseid tegevale asutusele. Kui ärakuulatav isik on nõus, võib otsuseid tegev asutus korraldada otsese ärakuulamise.

Terrorismikuritegude korral, kui terroriakt toimus väljaspool Hispaaniat, on välismaal viibivatel Hispaania kodanikel, kes langesid peamiselt Hispaanias tegutsevate rühmituste ohvriks või Hispaania riigi või Hispaania huvide vastaste terroriaktide ohvriks, üldjuhul õigus saada abi. Samuti on välismaal asuvate Hispaania sõjaväeosade rahu- ja julgeolekuoperatsioonidel osalevatel isikutel, kes langevad terroriaktide ohvriks, õigus saada õigusaktides sätestatud abi.

Piiriüleste terrorismikuritegude korral, kui kuritegu pannakse toime mitte Hispaanias, vaid teises ELi liikmesriigis, kuid ohvri alaline elukoht on Hispaanias, on siseministeerium – täpsemalt terrorismiohvrite abistamise peadirektoraat (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior) – asjaomastel eesmärkidel abistav asutus, kes täidab samu abistava asutuse funktsioone, nagu on kirjeldatud kuriteoohvrite tugiameti puhul eespool.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Ei.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.