Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Brottsoffermyndigheten (kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet)

Storgatan 49
Umeå, Sweden

Tel: +(46)90708200
Faks: +(46)90178353

E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Veebisait: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postiaadress:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet saab abistava asutusena aidata tagada, et nõue teise ELi riigi otsuseid tegevale asutusele on nõuetekohane ja et see saadetakse otsuseid tegevale asutusele. Amet vahendab ka nõude esitaja ja otsuseid tegeva asutuse vahelist teabe- ja sõnumivahetust, näiteks kui nõude esitajalt nõutakse otsuse tegemiseks lisateavet või -tõendeid.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah. Vajaduse korral dokumendid tõlgitakse. Tõlkimise kulud kannab kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 26/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.