Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Teave hüvitistaotluse esitamise menetluse kohta

Kui Te olete langenud kuriteo ohvriks välismaal (ELi liikmesriigis, kus ei asu Teie elukoht), võite esitada taotluse oma elukohajärgse liikmesriigi abistavale asutusele. Abistav asutus tõlgib ja edastab taotluse selle liikmesriigi otsustavale asutusele, kus kuritegu toime pandi. Otsustav asutus vastutab taotluse hindamise ja hüvitise maksmise eest.

Siin leiate teavet menetluse kohta, mida peate järgima, et Teie taotlus saadetaks Teie elukohariigist sellesse liikmesriiki, kus kuritegu toime pandi. ELi õiguse kohaselt peab hüvitist maksma see liikmesriik, kus kuritegu toime pandi.

Selleks et jõuda selgusele, millist menetlust järgida, peaksite lugema Teie elukohariigi pakutavat teavet.

Üksikasjaliku teabe saamiseks konkreetse riigi kohta klõpsake palun asjaomase riigi lipul.

Viimati uuendatud: 08/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.