Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Koje će mi tijelo pomoći sa slanjem zahtjeva u drugu državu EU-a?

Ministarstvo pravosuđa
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon : +385 1 371 40 00
Faks : +385 1 371 45 07

Web-mjesto : https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Koja je uloga pomoćnog tijela?

  • Pomoćno tijelo je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske te podnositelj može podnijeti zahtjev ovom tijelu u ovakvim slučajevima (po našem Zakonu ovi se slučajevi zovu strani prekogranični slučajevi)
  • Ovo pomoćno tijelo će u najkraćem mogućem roku dostaviti zahtjev s prilozima nadležnom tijelu države od koje podnositelj zahtjeva traži naknadu štete, na službenom jeziku te države ili drugom jeziku koji je ta država odredila da će prihvatiti.
  • Ovaj naprijed navedeni zahtjev dostaviti će se na obrascu koji propisuje Europska komisija.
  • Ako tijelo koje je u drugoj državi nadležno za odlučivanje zatraži da se saslušanje podnositelja zahtjeva, svjedoka, vještaka ili druge osobe obavi u Republici Hrvatskoj, saslušanje obavlja Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koji potom dostavlja izvješće o saslušanju tijelu druge države nadležnom za odlučivanje o zahtjevu.
  • Ako tijelo koje je u drugoj državi nadležno za odlučivanje zatraži da se obavi saslušanje uz pomoć tehničkih pomagala, saslušanje se obavlja u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske pod uvjetom da osoba koja će biti saslušana pristane na takovo saslušanje.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske kao pomoćno tijelo prevesti će zahtjev na jezik države od koje se naknada traži ili drugi jezik koji je ta država označila kao jezik komunikacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

  • Za slanje zahtjeva u inozemstvo nije potrebno platiti nikakve administrativne ili druge pristojbe.
Posljednji put ažurirano: 30/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.