Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Koje će mi tijelo pomoći sa slanjem zahtjeva u drugu državu EU-a?

Ministarstvo pravosuđa Češke Republike, Odjel za naknadu štete

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prag 2

Telefon: (420) 221997966
Telefaks: (420) 221997967

E-pošta: odsk@msp.justice.cz

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Preko pomoćnog tijela ostvaruju se kontakt i komunikacija s tijelom koje odlučuje.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Pomoćno tijelo prevest će dokumente o vlastitom trošku.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.