Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Rumunjsko pomoćno tijelo imenovano na temelju članka 3. stavka 1. Direktive Vijeća 2004/80/EZ jest:

Ministarstvo pravosuđa (Ministerul Justiției)
Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Služba za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor, br. 17, Sektor 5, Bukurešt, oznaka 050741
Telefon: +40 372041077
Telefaks: +40 372041079
E-pošta: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Rumunjski državljani, osobe bez državljanstva ili strani državljani koji zakonito borave u Rumunjskoj, koji su žrtve nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom na državnom području druge države članice EU-a, mogu uz pomoć rumunjskog pomoćnog tijela podnijeti zahtjev za financijsku naknadu štete od države na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo pod uvjetima predviđenima pravom te države.

Rumunjski državljani, osobe bez državljanstva ili strani državljani koji zakonito borave u Rumunjskoj, koji su žrtve nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom na državnom području druge države članice EU-a, mogu Ministarstvu pravosuđa podnijeti zahtjev za financijsku naknadu štete od države na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo, zajedno s potrebnim popratnim dokumentima.

Ministarstvo pravosuđa podnositelju zahtjeva pruža potrebne informacije o mogućnostima podnošenja zahtjeva za financijsku naknadu od države na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo, osigurava potrebne obrasce zahtjeva te pruža informacije i upute o ispunjavanju obrasca zahtjeva i potrebnim popratnim dokumentima.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko snosi troškove prevođenja?

Troškove prevođenja dokumenata snosi Ministarstvo pravosuđa samo ako ih žrtva ili njezina obitelj nisu u mogućnosti platiti.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 28/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.