Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

a) Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims komisija (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) gali padėti nukentėjusiesiems, kurie yra Belgijos piliečiai arba gyventojai, gauti kompensaciją kitoje ES šalyje.

Adresas

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Nukentėjusių nuo terorizmo asmenų atveju reikia kreiptis į Komisijos Terorizmo padalinį.

Pašto adresas

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E. pašto adresas terrorvictims@just.fgov.be

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Pagal 1985 m. rugpjūčio 1 d. Įstatymo 40 straipsnį Komisija, kaip padedančioji institucija tarpvalstybiniu atveju, privalo:

1. teikti pareiškėjui būtiniausią informaciją apie galimybes prašyti kompensacijos valstybėje narėje, kurioje buvo padaryta veika, taip pat apie reikiamas prašymo formas pagal Europos Komisijos parengtą vadovą;

2. pareiškėjo prašymu suteikti jam bendrųjų rekomendacijų ir informacijos, kaip reikėtų užpildyti formą, ir kokių patvirtinamųjų dokumentų gali reikėti;

3. naudojant Europos Komisijos sukurtą standartinę formą kuo greičiau persiųsti prašymą ir bet kokius patvirtinamuosius dokumentus ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta veika, sprendžiančiajai institucijai;

4. jei reikia, suteikti pareiškėjui bendrųjų rekomendacijų, kaip atsakyti į bet kokį sprendžiančiosios institucijos prašymą pateikti papildomą informaciją, ir, pareiškėjo prašymu, kuo greičiau persiųsti tokią informaciją tiesiogiai sprendžiančiajai institucijai, pridedant, kai taikoma, bet kokių persiunčiamų patvirtinamųjų dokumentų sąrašą;

5. imtis reikiamų priemonių, kai sprendžiančioji institucija nusprendžia išklausyti pareiškėją ar bet kokį kitą asmenį, pavyzdžiui, liudytoją ar ekspertą.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Toks klausimas dar nebuvo iškilęs ir dėl jo vis dar svarstoma.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 14/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.