Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Teisingumo ministerija (kroat. Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefonas +385 1 371 40 00
Faks. +385 1 371 45 07

Svetainė: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

  • Padedančioji institucija yra Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija (kroat. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske), o pareiškėjas prašymą gali pateikti toliau nurodytais atvejais.
  • Pagal Kroatijos teisę šie atvejai vadinami tarpvalstybiniais (kroat. prekogranični slučajevi).
  • Padedančioji institucija kuo greičiau pateikia prašymą ir jo priedus šalies, kurioje pareiškėjas prašo kompensacijos, kompetentingai institucijai tos šalies oficialiąja kalba arba kita atitinkamai šaliai priimtina kalba.
  • Minėtasis prašymas pateikiamas Europos Komisijos nurodyta forma.
  • Jeigu valdžios institucija, atsakinga už sprendimą dėl prašymo atitinkamoje šalyje, prašo Kroatijos Respublikoje apklausti pareiškėją, liudytojus, teismo skirtus ekspertus ar kitus asmenis, tai atlieka Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas (kroat. Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), kuris vėliau kitos šalies valdžios institucijai, atsakingai už sprendimą dėl prašymo, pateikia apklausos ataskaitą.
  • Jeigu kitos šalies valdžios institucija, atsakinga už sprendimą dėl prašymo, prašo atlikti apklausą naudojantis techninėmis priemonėmis, apklausa atliekama bendradarbiaujant su Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija, jeigu su šia procedūra sutinka asmuo, kurį planuojama apklausti.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija, būdama padedančioji institucija, išverčia prašymą į šalies, iš kurios prašoma kompensacijos, kalbą arba į kitą kalbą, kurią atitinkama šalis nurodė kaip ryšiams palaikyti skirtą kalbą.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

  • Kai prašymas siunčiamas į užsienį, administracinių ar kitų mokesčių mokėti nereikia.
Paskutinis naujinimas: 09/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.