Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus institucija (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefonas 0300 003 3601

Svetainė: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Mes padėsime Jungtinės Karalystės gyventojams, sužalotiems kitoje ES šalyje, pareikalauti kompensacijos iš tos šalies.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Mes galime gauti patvirtinamųjų dokumentų vertimą ir už jį sumokėti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Mes už savo paslaugas mokesčio neimame, tačiau nemokėsime prašymo pateikimo išlaidų, jeigu šiuos mokesčius taiko kita ES šalis.

Paskutinis naujinimas: 16/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.