Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Valstybės iždas (suom. Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Finland

E. paštas: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Jeigu jūs nukentėjote nuo tyčinio smurtinio nusikaltimo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, jūs iš Valstybės iždo galite gauti informaciją apie savo teisę prašyti kompensacijos iš nusikaltimu padarytos žalos nagrinėjimo institucijos toje šalyje, kurioje nusikaltimas buvo padarytas. Iš Valstybės iždo taip pat galite gauti reikiamas prašymo formas ir bendrus nurodymus bei informaciją, kaip užpildyti prašymą ir kokius dokumentus gali reikėti pridėti prie prašymo.

Prašymą galite pateikti Valstybės iždui, kuris jį ir jo priedus nusiųs nusikaltimo padarymo vietos kompetentingai kompensavimo institucijai.

Jeigu kitos valstybės narės kompensavimo institucija paprašys jūsų suteikti papildomą informaciją, Valstybės iždas, jeigu reikės, suteiks jums bendrų nurodymų, kaip atsakyti į prašymą, ir perduos papildomą informaciją kompensavimo institucijai, kuri tos informacijos prašė.

Valstybės iždas taip pat suteiks oficialią pagalbą kitos valstybės narės kompensavimo institucijai, sudarydamas jai sąlygas pasikonsultuoti su pareiškėju, liudytojais, ekspertais arba kitais Suomijoje esančiais asmenimis. Valstybės iždas taip pat gali pats pasikonsultuoti su tais asmenimis ir nusiųsti kompensavimo institucijai savo parengtą tos konsultacijos ataskaitą.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Valstybės iždas pasirūpina, kad prašymas ir prie jo pridėti dokumentai būtų išversti į kalbą, priimtiną šaliai, kurioje buvo padarytas nusikaltimas. Už dokumentų vertimą jums mokėti nereikės.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Už prašymo išsiuntimą jums mokėti nereikės.

Paskutinis naujinimas: 19/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.