Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tel.: +49 228 99527 0
Faks.: +49 228 99527 4134

E. paštas dub@bmas.bund.de

Daugiau informacijos pateikiama čia:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Compensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Vokietijos padedančioji institucija prie Federalinės darbo ir socialinių reikalų ministerijos padeda Vokietijoje gyvenančioms smurtinių nusikaltimų aukoms pateikti kompensacijos prašymą ES valstybėje narėje, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Ji atlieka šiuos vaidmenis:

  • teikia informaciją smurtinių nusikaltimų aukoms apie esamas galimybes pateikti kompensacijos prašymą užsienyje (įskaitant informaciją apie procedūras toje šalyje, prašymo pateikimo terminus, tinkamumo kompensaciją gauti sąlygas ir patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos reikia pateikti su prašymu);
  • parūpina valstybės narės, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, prašymo formas;
  • nustato, kuri institucija valstybėje narėje, kurioje įvykdytas nusikaltimas, sprendžia dėl kompensacijos prašymų;
  • persiunčia kompensacijos prašymą ir visus patvirtinamuosius dokumentus sprendimą priimančiai institucijai;
  • nemokamai į atitinkamą vietos kalbą verčia dokumentus ir susirašinėjimą;
  • stebi kompensavimo procedūros raidą ir apie ją informuoja susijusius asmenis.

ES valstybės narės sprendimus dėl prašymų priima vadovaudamosi vien savo nacionaline teise. Vokietijos padedančioji institucija negali daryti įtakos kitoje valstybėje narėje vykstančiai procedūrai ir sprendimui.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Reikiamus dokumentus galite siųsti savo nacionaline kalba. Jie bus nemokamai išversti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Vokietijos institucijos neima jokių mokesčių. Kitos ES valstybės, prieš pradėdamos tvarkyti jūsų pašymą, gali paprašyti sumokėti mokestį.

Paskutinis naujinimas: 16/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.